Kraštotyra

Kraštotyra

Biblioteka kraštotyros fonde kaupia informaciją apie kraštą – jo praeitį, dabartį ir ateities vizijas, bei informaciją ir dokumentus apie kraštiečius.

  Kraštas – Vilniaus rajonas.
  Kraštietis – žmogus, kuris:
  – gimęs mūsų rajone, čia augęs, gyvenęs, dirbęs;
  – gimęs, bet savo veikla pasireiškęs kitur;
  – gimęs kitur, bet savo veikla pasireiškęs mūsų krašte;
  – gimęs ir gyvenąs kitur, bet veikla ir darbai glaudžiai susiję su mūsų kraštu;
  – kurio gyvenimas ir veikla tik tam tikrą laikotarpį yra susijusi su mūsų kraštu;
  – gimęs, gyvena kitur, bet dirba mūsų krašte.

Nuo 2008 m. partnerių teisėmis dalyvaujama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos rengiamame tęstiniame projekte – Vilniaus apskrities kraštotyros portalo „VILNIJOS VARTAI” – www.vilnijosvartai.lt – kūrime. Rengiama informacija apie Vilniaus rajono savivaldybės vietoves bei pateikiamos biogramos (trumpos biografijos) nominantų ir žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas rajone.